×

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin Güncellenmesine Dair Tebliğ Yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” 13.09.2022 tarihli, 31873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili yapılacak asgari işçilik araştırmasında bina maliyetlerinin hesabında kullanılacak olan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazetede,  2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği ise 21.06.2022  tarihli ve 31873 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştı.

 

Bu sefer, 13.09.2022 tarihinde yayımlanan tebliğde, 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında 01.07.2022 tarihinden itibaren kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri gösterilmektedir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma” başlıklı 85. maddesi; “…….özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır.” 

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma Ve Re’sen Yapılacak İşlemler” başlıklı 111. Maddesi de “Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

 

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

 

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.” şeklindedir.

 

Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili yapılacak asgari işçilik araştırmaları bina maliyetlerinin hesabında 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yapı sınıfı ve grubuna göre bu tebliğdeki rakamlara göre kullanılacaktır

 

Kullanılacak 2022 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil belirlenerek gösterilmiştir.

 

Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/3 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022/3 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

 

Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüde düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

 

Tebliğ 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bina asgari işçilik oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi