×

Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 541 no.lu VUK GT Yayımlandı.

541 Sıra No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bilindiği üzere; 05.07.2022 tarihinde yayımlanan 7417 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un26. maddesi ileVergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bendinden sonra eklenen bent ile; tebliğ ile getirilen gerçek faydalanıcı bildirimi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmişti.

 

Ayrıca aynı Kanun’un 28. maddesi ile; 213 sayılı VUK’nu Mükerrer 355. maddesinin birinci fıkrasına 01.08.2022 tarihinde itibaren uygulanmak üzere “Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanır.” hükmü eklenmişti. 

 

529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ileİnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7. maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine eklenmişti.

 

541 Sıra No.lu Tebliğ ile; 529 Sıra No.lu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren getirilen bildirim zorunluluğunun, yasal dayanağının bulunmadığı ileri sürülerek, bildirimde bulunmayan veya geç bulunan mükelleflere uygulanan özel usulsüzlük cezalarında yaşanılan ihtilafların giderilmesine yönelik bildirim zorunluluğunun mevzuat alt yapısı düzenlenmiş oldu.

 

Buna göre, 529 Sıra No.lu Tebliğin ilk halinde VUK’nun Mükerrer 257. maddenin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi olarak gösterilerek gerçek faydalanıcı bildirimine yasal dayanak, VUK’nun Mükerrer 257. maddenin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi olarak değiştirilmiştir.

 

Dolayısıyla; 529 Sıra No.lu VUK Tebliği ile getirilen “Gerçek Faydalanıcı Bildirimi” ni belirlenen usul ve esaslara göre vermeyen mükelleflere; 2022 yılı için 3.400 * 3 = 10.200 TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilebilecektir.

 

Tebliğ 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği için daha önce bu bildirimi vermemiş olan mükelleflerin “Gerçek Faydalanıcı Bildirimlerini” yürürlük tarihine kadar vermelerini tavsiye ederiz.

 

541 Seri No.lu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına İlişkin VUK-145/ 2022-8 numaralı sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

529 Sıra No.lu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi