×

2017 yılında Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile çeşitli had ve miktarlar yeniden belirlenmiştir.

476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Tebliğ ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370. maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların %3,83 (üç virgül seksen üç) yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 
MADDE 104-İlanın şekli  
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

2.000

 
3- İlanın;

 

 

 
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.000-200.000

2.000-200.000

 
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

200.000 ve üzeri

 
MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme

24

24

 
MADDE 153/A-Teminat tutarı

88.000

90.000

 
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
 1- Yıllık;

 

 
  - Alış tutarı

168.000

170.000

 
  - Satış tutarı

230.000

230.000

 
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

90.000

 
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

170.000

 
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti

900

900

 
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,4

2,4

 
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

900

 
MADDE 343-En az ceza haddi

 

 

 
   - Damga vergisinde

11

11

 
  - Diğer vergilerde

21

21

 
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

 
(Kanuna bağlı cetvel) 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

 
1- Sermaye şirketleri

126

130

 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                               

80

80

 
3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

40

 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

19

19

 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11

11

 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5

5

 
II nci derece usulsüzlükler

 

 

 
1- Sermaye şirketleri

69

70

 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

40

 
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

19

19

 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

11

11

 
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

5

 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,7

2,8

 
MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210

210

 
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

110.000

 
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

210

 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000

11.000

 
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000

110.000

 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

210

 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

5.000

 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

260

 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800

800

 
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

158.000

160.000

 
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

1.100

 
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

800

 
MADDE 355-b) Damga Vergisinde

 

 

 
 - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

1,8

 
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370

1.700

 
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

690

700

 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

350

 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

1.100.000

 
MADDE 370 * İzaha davet Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

50.000

50.000

 
 

 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi