Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin GVK 312 GT Yayımlandı.

Numara: 2020 / 133 Tarih: 28 Mayıs 2020

312 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan değişiklikle vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

 

312 seri nolu Gelir Vergisi Tebliği ile; vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 301 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 7194 sayılı Kanundaki değişikliklere paralel olarak birtakım değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ’de bu hususa ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

İndirimden Yararlanma Şartları

 

Buna göre; Tebliğin 3. bölümünde belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

 

2. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla (yıllık gelir ve kurumlar vergisi, Geçici vergi, Muhtasar, muhtasar ve prim hizmet, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannameleri) ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat (tarhiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın) bulunmaması,

 

3. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

 

4. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde kaçakçılık suçu olarak sayılan fiillerin işlenmemiş olması,

 

şarttır.

 

Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil değildir.

 

Tebliğ değişikliği 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."