×

2017 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre Uygulanacak İdari Para Cezaları Yeniden Belirlenmiştir.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezaları asgari ücret üzerinden hesaplanırken diğer tüm idari para cezaları Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanmakta ve belirlenen bu oran üzerinden artış göstermektedir.

Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını esas alarak yeniden değerleme oranını belirlemektedir.

Maliye Bakanlığı 2016 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını 11.11.2016 tarihli 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak açıklamıştır.

 

İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için VUK mükerrer 298. maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu hüküm nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz. (5326 sayılı Kanun Madde:17)

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 101. ve 106. maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezaları ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106. maddeye göre verilecek idari para cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20. maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır. (Madde:108)

 

Buna göre; 2017 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

 

Yükümlülük MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
398

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.

 18.377,00   
599/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.

      146,00   
799/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.

      146,00   
899/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.

      146,00   
1499/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.

      146,00   
2899/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.

      146,00   
29100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.

      606,00   
30101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

   2.295,00   
30101

İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

   2.295,00   
32102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.

      167,00   
39102/a

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.

      167,00   
37102/b

Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,

      606,00   
38102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.

      606,00   
52102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.

      606,00   
41102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.

      295,00   
56103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.

      295,00   
57103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.

      295,00   
59103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.

      295,00   
60103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.

      295,00   
63104

Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

   1.619,00   
64104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.

      295,00   
68104

Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.

   1.619,00   
69104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.

   1.619,00   
71104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.

   1.619,00   
72104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.

   1.619,00   
73104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.

   1.619,00   
74104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.

   1.619,00   
75104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.

   1.619,00   
76104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.

   1.619,00   
90106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

 18.377,00   
92107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.

 14.702,00   
96/1107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.

 14.702,00   
96/2107

İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.

 14.702,00   
107/2107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.

 14.702,00   

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi