Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu

 24 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 459 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000 TL.’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmeleri zorunluluğu yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;


-          Kapsama, fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbapları, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, vergiden muaf esnaflar girmektedir. 


-          Bunlar kendi aralarında veya tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL.’ yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim cetveli, alındı vb.)  tevsik etmek zorundadırlar.


-           Hür türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,  işletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda tevsik edilme zorunluluğu kapsamına girmektedir.


-          Mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin işlemlerde; sözleşme, mal/ hizmet faturası, serbest meslek makbuzu ya da gider pusulası tutarının 7.000 TL.’yi aşması durumunda tahsilat veya ödemelerin aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Aynı gündeaynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL.’ yi aşması durumundaaştığı işlemden itibaren (7.000 TL.’den sonraki her ödeme için) işleme konu tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.


-          Yine aynı şekilde işlemin 7.000 TL.’yi aşması fakat ödeme ya da tahsilatın 7.000 TL. altında gerçekleştirilmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Diğer bir deyişle 7.000 TL.’yi aşan sözleşme, fatura veya fatura yerine geçen vesikaya ilişkin ödeme/tahsilatıntutarı ya da tarihi ne olursa olsun tevsik zorunluluğu kapsamına girmektedir.


-          Tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerden her birine ayrı ayrı, yürürlükteki özel usulsüzlük cezasından az olmamak üzere, (1. Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 1.300 TL.’dir.) işleme konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (Bir takvim yılındaki ceza toplamı 1.060.000 TL.’yi geçemez.)


-          Kapsama girmeyenler; Tapu sicil müdürlüklerinde, noterlerde, yetkili döviz müesseselerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinde, sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."