Ödeme Emri Nedir? Ödem Emrine Karşı Haklar, Sorumluluklar ve Yapılacak İşlemler Nelerdir?

1.    Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır?

 

 

Kamu alacaklarının takip ve tahsili, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.

 

 

Kamu alacağının takip ve tahsilinin 6183 sayılı Kanuna göre yapılması için kamu alacağının,

-Devlete,

-İl Özel İdarelerine,

-Belediyelere

ait olması gerekir.

 

 

Ancak kamu alacağının Devlete, İl Özel İdarelerine veya Belediyelere ait olmasına karşın alacağın; sözleşmeden, haksız fiilden ve haksız iktisaptan doğması durumunda 6183 sayılı Kanun değil özel hukuk hükümleri uygulanır.

 

 

2.    Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir?

 

 

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

 

 

Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.

 

 

Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması veya tahsilat yapılamayacağının anlaşılması halinde, kanuni temsilci, limited şirket ortağı veya kurum mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenir.

 

3.    Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır?

 

 

-Borcun asıl ve fer’ilerinin (cezası, faizi, zammı gibi) türü ve tutarı,

-Borcun nereye ödeneceği,

-Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği,

-Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği,

-Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunacağı,

-Gerçeğe aykırı mal bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı,

-Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği,

 

 

hususları düzenlenen ödeme emrinde yer alır.

 

4.    Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı Dava Açılabilir?

 

 

Ödeme emrini alan borçlu;

-Böyle bir borcunun olmadığı,

-Borcunu kısmen ödediği,

-Borcun zamanaşımına uğradığı,

 

 

iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

 

5.    Borcun Bir Kısmı İçin Dava Açılabilir mi?

 

 

Borçlu, ödeme emrinde yer alan borcun bir kısmına dava açabilir. Ancak, dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerekir. Aksi halde dava açılmamış sayılır.

 

6.    Dava Açılması Borçlu Hakkındaki Tahsil İşlemlerini Durdurur mu?

 

 

Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder.

 

7.    Dava Açan Borçlunun Tamamen veya Kısmen Haksız Çıkması Durumunda Ne Olur?

 

 

Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir.

 

8.    Vergi Mahkemesinde Açtığı Davayı Kaybeden Borçlu Ne Yapmalıdır?

 

 

Borçlu, borcun tamamına veya bir kısmına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.

 

 

Bu 7 günlük süre içerisinde ödeme emrine konu borcun tamamen ödenmesi halinde mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünün de ortadan kalkacağı tabidir.

 

 

Diğer taraftan, vergi mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlunun davanın tutarına göre Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay’a itiraz/temyiz başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır.

 

9.    Mal Bildirimi Nedir?

 

 

Mal bildirimi, borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir.

 

 

Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar;

 

 

Borçlunun, kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde yer alır.

 

 

Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır. Mal bildiriminde bulunan borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczedilebilecek malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve borcunu ne şekilde ödeyebileceğini belirtmelidir.

 

 

Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir.

 

 

Amme Borçluları için Mal Bildirim Kağıdı İndirmek İçin Tıklayınız. 

 

10.Malı Olmadığını Bildiren Borçlunun Bildirime Ekleyeceği Hususlar Nelerdir?

 

 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde;

 

 

-En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek,

-Varsa sürekli mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini bildirmek,

-Nüfus kayıt örneğini vermek,

 

 

mecburiyetindedir.

 

 

Bu ödevi makul bir özrü olmadan zamanında yerine getirmeyenler elli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

11.Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunanlar Hakkında Ne Yapılır?

 

 

İstenen mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

 

12.Mal Bildiriminde Bulunmayanlar Hakkında Ne Yapılır?

 

 

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa (veya ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu mal bildirimde bulunmazsa) mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.

 

 

Hapsen tazyik kararı tahsil dairesinin talebi üzerine icra mahkemesi tarafından verilir ve Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.

 

 

Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapsen tazyik kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.

 

13.Mal Edinme ve Mal Artması Durumunda Borçlu Ne Yapmalıdır?

 

 

Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur.

 

 

Sonradan edinilen mallarını ve malvarlığındaki artışlarını belirtilen süre içinde bildirmeyerek kamu alacağının tahsiline engel olan veya tahsilini zorlaştıran borçlu bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

14.Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olanlar Hakkında Ne Yapılır?

 

 

Kamu alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadıyla mallarından bir kısmını veya tamamını:

 

 

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette,

2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek,

3. Alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse,

 

 

altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Verginizi Ödeyebileceğiniz Anlaşmalı Bankalar

 

AKBANK T.A.Ş.

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

CITIBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

EUROBANK TEKFEN A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

ING BANK A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TEKSTİLBANK A.Ş.

TURKISHBANK A.Ş.

TURKLAND BANK A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. T.C.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT)

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."