2019 İtibarıyla Vergi ve Usulsüzlük Cezaları

MADDE NO – KONUSU  2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)   2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) 
MADDE 104- İlanın şekli    
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması             2.200,00               2.700,00  
3- İlanın;    
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması  2.200-220.000   2.700-270.000 
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması  220.000 ve üzeri   270.000 ve üzeri 
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme                  27,00                    33,00  
MADDE 153/A- Teminat tutarı        100.000,00          120.000,00  
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri    
  1- Yıllık;    
  - Alış tutarı        190.000,00          230.000,00  
  - Satış tutarı        260.000,00          320.000,00  
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı        100.000,00          120.000,00  
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı        190.000,00          230.000,00  
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti             1.000,00               1.200,00  
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç                    2,70                      3,30  
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar             1.000,00               1.200,00  
MADDE 343- En az ceza haddi    
    - Damga vergisinde                  12,00                    14,80  
  - Diğer vergilerde                  24,00                    29,00  
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları    
(Kanuna bağlı cetvel)
  I inci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri                148,00                  180,00  
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                                 90,00                  110,00  
3 - İkinci sınıf tüccarlar                  45,00                    55,00  
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                     21,00                    25,00  
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                                 12,00                    14,80  
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                         5,70                      7,00  
II nci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri                  80,00                    98,00  
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                  45,00                    55,00  
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                                           21,00                    25,00  
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                       12,00                    14,80  
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                    5,70                      7,00  
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                                               3,20                      3,90  
MADDE NO – KONUSU  2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)   2019 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) 
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması    
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması                240,00                  290,00  
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza        120.000,00          148.000,00  
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması                240,00                  290,00  
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza           12.000,00             14.800,00  
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza        120.000,00          148.000,00  
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması                240,00                  290,00  
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara             5.700,00               7.000,00  
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara                290,00                  350,00  
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine                900,00               1.100,00  
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası        180.000,00          220.000,00  
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere             1.200,00               1.480,00  
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına                900,00               1.100,00  
MADDE 355- b) Damga Vergisinde                           -    
  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası                    2,00                      2,40  
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza                           -    
  86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile (Değişik: 09/08/2016 - 6728/21 md.) mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar için (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);    
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında             1.600,00               1.900,00  
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında                800,00                  980,00  
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                400,00                  490,00  
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunlulıuklara uymayanlar (Elektronik Tebligatla ilgili)    
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında             1.000,00               1.200,00  
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında                500,00                  600,00  
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında                250,00                  300,00  
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası     1.200.000,00       1.480.000,00  
MADDE 370 * İzaha davet  Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı           57.000,00             70.000,00  
Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."