Derneklerde Gider Makbuzu Uygulaması Nedir?

Gider makbuzu, dernekler tarafından  kullanılan ve Maliye Bakanlığı’nın   213 sayılı VUK mük. 257. maddesi hükmüne göre düzenlenen bir belge olup, özellikle derneklere  iş yapan  kimseler tarafından imzalanması  gerekmektedir. Dernekler,  harcamalarına ait tüm işlemlerini belgelendirmek zorunda olup, yaptıkları her türlü mal ve hizmet giderlerini fatura, perakende satış fişi veya serbest meslek makbuzu almak sureti ile masraf kayıtlarına intikal ettirmek zorundadırlar.

 

Dernekler, vergi mükellefi olmayan ve/veya yürürlükteki mevzuat gereği belge verme yükümlülüğü bulunmayan muhataplarından yaptıkları mal ve hizmet alımları için, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde izah edilen ve karşılığında belge alınamayan mal ve hizmet alımları için “Gider Pusulası”, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında olmayan ödemeleri için ise Gider Makbuzu” düzenlemek zorundadırlar.

 

Diğer taraftan,  5253 Sayılı Dernekler Kanununa dayalı Dernekler Yönetmeliğinin 38. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi; “Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.”Hükümlerine amir olup bu hükümden yola çıkıldığında; Gider Makbuzunun, derneklerce yapılan ve konusu itibariyle Gider Pusulası kapsamında olmayan mal veya hizmet alımları ile karşılıksız olarak yapılan ödemeler için düzenleneceği anlaşılmaktadır.

 

Gider makbuzunun muhteviyatı 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliği Ek:15’de tarif edilmiştir.  Buna göre, makbuzun sol üst köşesinde derneğin adı ve kütük numarası, sağ üst köşede ise gider makbuzunun seri ve sıra numarası, derneğin yerleşim adresi, tanzim tarihi, işin mahiyeti, cinsi, adedi, fiyatı ve tutarı  ve aşağıda da toplam olarak tutarı yer almaktadır. Yine aynı şekilde gider makbuzunun en alt kısmında yapılan işin yazı ve rakamla belirtilmesi, işi yapan kişinin adı, soyadı, adresi, yerleşim adresi ve imzası bulunmalıdır.

 

Gider makbuzlarının 130*170 mm boyutunda düzenlenmesi gerekmektedir.  Gider makbuzlarında derneklerin düzenledikleri bu makbuzların sureti ile yaptıkları gider işlemleri gelir vergisi stopajına tabi değildir. Dolayısıyla gider makbuzu içeriğinde yapılan ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz, gidere esas meblağ muhataba aynen ödenir.

 

5253 Sayılı Dernekler Kanunun 32/d maddesi; “derneğe ait defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere 500  TL (2009  yılı için 760,00.-TL) özel usulsüzlük  cezası verilir.”  Hükmüne amir olup gider kaydına esas belgelerden olan Gider Pusulası ve Gider Makbuzunun düzenlenmemesi bu kapsamda değerlendirilecektir.

 

Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu 353/1. maddesi “verilmesi ve alınması icab eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 160,00.-TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10`u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.” Hükmüne amir olup Derneklerin; Gider Pusulası düzenlemeleri gereken durumlarda, gider pusulası düzenlememeleri, eksik veya hatalı düzenlemeleri durumunda kanunun amir hükmünde belirtilen cezai müeyyidelerle muhatap olacaklardır.

 

Öte yandan, Dernekler, yazımızın B/1 maddesinde ayrıntısını verdiğimiz mal ve hizmet alımları için düzenledikleri Gider Pusulaları bedelleri üzerinden tevkifata tabi tuttukları meblağları, tevkifatın yapıldığı ayı takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirip, bildirimin yapıldığı ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar. 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."