2020 Yılında Gelir Vergisi Kanuna Göre Uygulanacak Bazı Parasal Büyüklüklerle Maktu Had Ve Tutarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

Numara: 2019 / 206 Tarih: 28 Aralık 2019
Numara: 2019 / 206
Tarih: 28 Aralık 2019
 

 

310 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğle; 2020 yılında Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları ile Kanun’un 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121. maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

 

Kanunun mükerrer 123. maddesi hükmü uyarınca, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103. maddelerinde yer alan ve 2019 yılında uygulanan had ve tutarlar 512 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiş, 2020 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar buna göre tespit edilmiştir.

 

Tebliğe göre belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir;

 

·             Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri (Gayrimenkul sermaye iratları) için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL,

 

·         Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8 numaralı bendine göre hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 TL,

 

·            Gelir Vergisi Kanunu’nun 31.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

 

Birinci derece engelliler için 1.400 TL,

İkinci derece engelliler için 790 TL,

Üçüncü derece engelliler için 350 TL,

 

·        Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. ve 68/4. numaralı bendinde yer alan binek araçlara ait ticari ve mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 140.000 TL,

 

·           Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7. ve 68/5. numaralı bendinde yer alan binek araçlara ait amortisman olarak alan ticari ve mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek tutarÖTV VE KDV hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000 TL,

 

·        Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre basit usule tabi olmanın genel şartları Büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL ve Diğer yerlerde 7.000 TL,

 

·          Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasına göre basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla:

 

1 numaralı bent için 140.000 TL ve 220.000 TL,

2 numaralı bent için 70.000 TL,

3 numaralı bent için 140.000 TL

 

·          Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, (2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere) 18.000 TL,

 

·           Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 40.000 TL,

 

·         Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasının (d) numaralı bendine göre; tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.600 TL,

 

·           Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 13.000 TL,

 

·    Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde (2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere) esas alınan tarife,

 

22.000 TL`ye kadar % 15

 

49.000 TL`nin 22.000 TL`si için 3.300 TL, fazlası için % 20

 

120.000 TL`nin 49.000 TL`si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL`nin 49.000 TL`si için 8.700 TL), fazlası için % 27

 

600.000 TL`nin 120.000 TL`si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL`nin 180.000 TL`si için 44.070 TL), fazlası için % 35

 

600.000 TL`den fazlasının 600.000 TL`si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL`den fazlasının 600.000 TL`si için 191.070 TL), fazlası % 40,

 

·       Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. Maddesine göre vergiye uyumlu mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı: 1.400.000 TL

 

 

olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

Tebliğ hükümleri 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

 

 

Sayfayı Yazdır

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."