Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu`nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.

Numara: 2015 / 1
Tarih: 01 Ocak 2015
 

 

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2015 yılı takvim yılında  uygulanmak üzere % 10,11 olan yeniden değerleme oranında arttırılarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu had ve tutarların bazıları şu şekildedir;

1.  Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu tutar 2014 yılı için 3.300 TL’ydi.

2.  Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13,00 TL (KDV Hariç) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu tutar 2014 yılı için de 12,00 TL’ydi.

3.  Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 880,00 TL, ikinci derece sakatlar için 440,00 TL, üçüncü derece sakatlar için 220,00 TL olarak tespit edilmiştir.

4.  Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.

5.  Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere;

- 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,

- 2 numaralı bent için 40.000 TL,

- 3 numaralı bent için 84.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

6.  Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600,00 TL olarak tespit edilmiştir.

7.  Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.000 TL`ye kadar                                                                              % 15

29.000 TL`nin 12.000 TL`si için 1.800 TL, fazlası                                    % 20

66.000 TL`nin 29.000 TL`si için 5.200 TL, fazlası                                    % 27

66.000 TL`den fazlasının 66.000 TL`si için 15.190 TL, fazlası                  % 35

(Ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL)

 

 

Sayfayı Yazdır

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."