Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar

Numara: 2016 / 25

Tarih: 17 Mayıs 2016

 

 

1.    VERGİ  LEVHALARI SİSTEMDEN YAZDIRILACAKTIR :

  

Bilindiği üzere, 27 Mayıs 2011 tarih ve 27948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış olup, vergi levhası alma ve bulundurma mecburiyeti devam etmektedir. Buna göre :

 

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

 

·     Vergi levhaları gelir vergisi mükellefleri tarafından (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ise 1 Mayıstan itibaren, 31 Mayıs günü sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırılabilecektir. Mükellefler vergi levhalarını, bizzat kendileri veya yetki almış olup bağımsız çalışan meslek mensupları aracılığıyla alabileceklerdir.

 

 

·      Bu şekilde alınan vergi levhaları vergi daireleri veya 3568 Sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından tasdik edilmeyecektir.

 

·      Meslek mensupları da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır.

 

 

·      Vergi levhası almak mecburiyetinde olanlar vergi levhalarını iş yerlerinin; merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında, yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

  

 

2.    EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDENECEKTİR :

 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksitin ise Kasım ayı içinde ödenmesi zorunludur. Ödenmesi gereken emlak vergisinin % 10’u oranında hesaplanacak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nın da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödenmesi gerekir. Aynı zamanda işyerlerine ait çevre temizlik vergisi tutarının da emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

 

Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarını, emlak sahiplerine bildirmedikleri için emlak vergisi mükelleflerinin, ödemeleri gereken vergiyi belediyelerden öğrenmeleri ve belediyelerin hesapladıkları vergiyi kontrol ettikten sonra ödeme yapmalarını öneririz. Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Emlak vergisinin posta çeki ile ödenmesi de mümkündür. Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip emekliler, gaziler, özürlüler, şehitlerin, dul ve yetimleri, hiçbir geliri olmayanlar için bina vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak, yani bunlar 2012 yılında da emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

 

  

 

3.    YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN VE İRTİBAT BÜROLARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

  

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na istinaden yayımlanan Uygulama Yönetmeliği’ ne göre, yabancı yatırımlarla ilgili ve istatistik amaçlı olarak kullanılacak bilgilerin yabancı sermayeli şirketler ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda,

 

·         Yabancı sermayeli şirketlerin yönetmelik ekinde yer alan Faaliyet Bilgi Formunu (EK-1) bilanço ve gelir tablosu ile birlikte her yıl Mayıs ayı sonuna kadar,

 

·         İrtibat bürolarının faaliyetlerine ilişkin Bilgi Formunu (EK-4) yine Mayıs ayı sonuna kadar,

 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Bu formların www.hazine.gov.tr adresinden temin edilmesi mümkündür.

 

Yabancı sermayeli şirketlerin, yukarıda belirtilen Formlar dışında, yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeleri gösteren Sermaye Bilgi Formunu(EK-2)ödemeyi izleyen en geç bir ay içinde, hisse değişikliklerini içeren Hisse Devri Bilgi Formunu (EK-3) ise hisse değişikliğini izleyen bir ay içinde gönderme yükümlülükleri de bulunmaktadır.

 

  

 

4.    VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ :

  

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre veraset ve intikal vergisinin, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki (toplam 6) eşit taksitte ödenmesi gerekir. Yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenmek zorundadır.

 

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."