6645 Sayılı Kanun ile 5510 ve 6331 sayılı Kanun`da Yapılan Değişiklikler

Numara: 2015 / 8

Tarih: 24 Nisan 2015

 

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair “6645 sayılı Kanun” 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu kanuna göre yapılması gereken bazı işlemler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

 

 

 

GÜVENLİ İŞYERLERİNE PRİM TEŞVİKİ

 

1- Bilindiği gibi, işyerlerinin hangi tehlikeli grupta olup olmadığına bakılmaksızın, her işyeri için kısa vadeli sigorta prim oranı 2013 Eylül ayından bu yana seyyanen % 2 olarak uygulanmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10 dan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde, bir sonraki takvim yılından (4 üncü yıldan) geçerli olmak üzere bu oran üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır. Aksi halde, yani ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecektir.

 

İşçi sayısında baz alınan 10 kişilik sayı, aynı işverenin Türkiye genelinde çalıştırdığı toplam çalışan sayısı olacaktır.

 

Ancak bu hükümden (teşvikten) yararlanan işverenler iş kazalarını bildirmedikleri takdirde, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecekler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanacaklardır. (Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, ortakların tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecektir)

 

 

 

6111’DEN YERSİZ YARARLANANA GECİKME CEZA VE ZAMMI YOK

 

2- Daha önce 6111 sayılı (4447 Geçici 10.md) Yasa ile sağlanan sigorta primi desteğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan işverenlerin, ortalama sigortalı sayısını yanlış hesaplamaları sebebiyle destekten yersiz yararlandıklarının anlaşılması durumunda, yersiz yararlanılan teşvik tutarları için gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacaktır.  Ancak daha önce tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları da iade ve mahsup edilmeyecektir.

 

 

 

PERSONELİNE İŞBAŞI EĞİTİMİ VERDİREN İŞVERENE PRİM İNDİRİMİ

 

3- İşverenlere bu yasa ile yeni bir teşvik olanağı daha sağlanmaktadır. Buna göre, Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

 

 

a18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

 

b) İş başı programı bittikten sonra en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından sigortalı olarak işe alınması,

 

 

c) Bu kapsamda işe alınanların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

 

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile prim teşvikinden yararlanılması mümkün olabilecektir.

 

 

Bu teşvik, % 5 prim teşviki uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve asgari ücret üzerinden hesaplanacak tutarın tamamını kapsayacaktır.

 

 

Ayrıca,

 

 

 

30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanacaktır.

 

 

İşveren hissesine ait sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için;

 

  1. işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini zamanında vermesi,
  2. Fon tarafından karşılanmayan diğer primler ile sigortalı hissesine isabet eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi ve
  3. işyerinin prim, idari para cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması

  

 

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

  

Bu borçların yapılandırılması veya taksitlendirilmiş olması, teşviklerden yararlandırılmasına engel değildir.

 

 

 

Yapılan denetimlerde, sigortasız işçi çalıştıran işverenler diğer prim teşviklerinde olduğu gibi bir yıl süreyle bu teşvikten yararlanamayacaktır.

  

 

İhale konusu işlerde çalıştırılanlar bu teşvik kapsamına girmeyecektir.

 

   

 

Aynı şekilde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacaktır.

 

 

Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

 

Teşvik uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık (İş Kur) tarafından belirlenmekte olduğundan, bu hususta ayrıca açıklama yapılacaktır.

 

 

 

 

EVLENEN, EVLAT EDİNENE 3 GÜN, EŞİ DOĞUM YAPANA 5 GÜN İZİN

 

 

 

4-  23 Nisan 2015 tarihinden itibaren;

    

 

a) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün,

 

  

 

ücretli izin verilecektir.

 

b)     İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilecektir.

Bu süreler zorunlu olup, işverenin inisiyatifine bağlı olmayacaktır.

 

 

 

 

BAZI SEKTÖRLERE ÇALIŞANIN ONAYIYLA GECE ÇALIŞMASI

 

5- Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.

 

 

 

 

İŞYERİ AÇAN EMEKLİ %10 SGDP ÖDEYECEK

  

 

6- – Emekli aylığı almakta olanlar, 5510 sayılı Yasanın 4/b kapsamına girecek şekilde (örneğin şirket ortağı vb) çalıştıkları takdirde emekli aylıklarından % 15 değil, %10’u oranında SGDP kesilecektir. Ancak bu uygulama 2015/Temmuz ayından itibaren başlayacaktır.

 

 

 

BAĞKURLU ÇALIŞANINDAN DÜŞÜK PRİM BEYAN EDEBİLECEK.

 

7- Kanunun 4/b kapsamına tabi sigortalıların (eski Bağ-Kur’luların) seçtikleri SPEK kazanç tutarı, yanlarında çalıştırdıkları 4/a kapsamındaki sigortalıların SPEK tutarı ile kıyaslanmayacak, dolayısıyla 4/a kapsamındakilerden az veya çok olabilecektir. Diğer taraftan bu hüküm, 01.10.2008 tarihinden geçerli olarak uygulanacaktır.

 

 

 

 

PRİM BORCUNU ÖDEMEYEN BAĞKURLUNUN SİGORTALILIĞI DURDURULACAK, İCRA TAKİBİ YAPILMAYACAK.

  

 

8- 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamına tabi çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 2015/Nisan ayının sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.07.2015 tarihine kadar ödememeleri halinde sigortalılığı durdurulacaktır. Ancak durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin prim borçları için icra takibi yapılmayacaktır.

  

Sigortalılıkları durdurulanlardan 4 (b) maddesi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01.05.2015 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. (Sonraki bir tarihte, talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, Kurumca tebliğ edilecek prim borcu üç ay içinde ödenmek kaydıyla hizmetten saydırılabilecektir) Ayrıca, sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 ile 23.04.2015 tarihleri arasında durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

 

 

 

 

İŞVERENİN İŞKAZASI SONUCU ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU BORÇLAR DÜŞÜK FAİZLE ÖDENEBİLECEK.

 

9- İşverenlerin veya üçüncü şahısların, 31/12/2014 tarihine kadar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, genel sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlarına, borçlar bu yasada belirtilen tarihlerde ödenmek kaydıyla kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) uygulanabilecektir. (Bu husustaki usul ve esaslar Kurumca ayrıca açıklanacaktır.)

 

Söz konusu kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Sayfayı Yazdır

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."