Son Üç Yılda Ölümlü İş Kazası Olmayan Çok Tehlikeli İşyerlerinde Sigorta Prim Teşviki Uygulaması Esasları

Numara: 2019 / 9
Tarih: 04 Ocak 2019

Bilindiği üzere, 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 25. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Ek-4. maddeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işsizlik sigorta prim teşviki uygulaması getirilmişti.

 

 

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanacak İşyerleri ve Gerekli Şartları

 

Çok tehlikeli işyerlerine getirilen işsizlik sigortası prim teşvikinden (indiriminden) yararlanabilmek için belirlenmiş olan üç ayrı şart bulunmaktadır.

 

Buna göre;

 

1.    İşyerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 9. maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri olması,

2.    Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla sigortalı işçinin çalışmış olması,

3.    İşyerinde son 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmemiş olması.

 

gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan işyerlerinde, üçüncü seneyi takip eden bir sonraki takvim yılından gereçli olmak üzere ve üç yıl süreyle çalışan işçilerin işsizlik sigortası primi işveren payı olan % 2 yerine, % 1 olarak ödenecektir.

 

Bu prim teşviki devam ederken, işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecektir. İşverenler bu fıkrada öngörülen yukarıda yazılı bulunan şartları tekrar sağlamaları ve SGK’ya talepte bulunmaları halinde bu teşvikten yeniden yararlanmaya başlayacaktır.

 

 

 

İşyerinde Çalışan Sayısının Belirlenmesi:

 

 

Çok tehlikeli işyerinde çalışan işçinin tespitinde, Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesini (a) bendi kapsamında hizmet akdiyle çalıştırılan toplam işçi sayısı dikkate alınacaktır.

 

 

 

01.01.2019 Tarihinden İtibaren Prim Teşviki Uygulanacak İşyerleri

 

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu 04.04.2015 tarihinde faaliyet bulunan ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alan ve Türkiye genelindeki işyerlerinde ondan fazla işçinin çalıştığı ve (31.12.2018 tarihine kadar) ölümlü veya iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmediği işyerlerinde, 01.01.2019 tarihinden itibaren üç yıl süreyle yani 2021 yılın sonuna kadar işsizlik sigortası prim teşviki- indirimi uygulanacak ve işçinin sigorta primine esas kazancı üzerinden işveren prim payı olan % 2 yerine % 1 olarak ödenecektir.

 

İşsizlik Sigortası Prim Teşvikinden Yasaklanacak Olanlar:

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek-4. maddesine göre işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanan işverenler, bu yararlanma devam ederken işyerinde meydana gelen ve ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecek ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanacaktır.

 

Ölümlü iş kazalarını bildirmemelerinden dolayı haklarına yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yansından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecektir.

 

Söz konusu kanun maddesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır