Son Bir Yıl İçinde Borçlarını Ödeyememiş Olan Uyumlu Prim Borçlularının Borçlarını 60 Aya Kadar Taksitlendirerek Ödeyebilmelerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Numara: 2018 / 74
Tarih: 31 Mayıs 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 31.03.2018 tarihli Resmî Gazete yayınlanan 2018/11500 Bakanlar Kurulu Kararıyla zor durumda olup geçmiş dönemlerde SGK borçlarını düzenli ödeyen borçlulara tecil ve taksitlendirme imkânı getirilmişti.

 

Bu yönetmelik, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yönetmeliğe göre uyumlu mükellef; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borcunu son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular olarak tanımlanmıştır.

 

01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı için taksitlendirme imkânı bulunmaktadır.

 

SGK borçlarının çok zor durum haliyle ödenmemiş olması gerekmektedir. Çok zor durum halinin tespiti, mali durum analiz raporlarına göre vergi mevzuatında belirlenen esaslar dikkate alınarak mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu düzenlenen raporlar esas alınarak yapılacaktır.

 

Uyumlu mükelleflerin prim borçları; Nakit Oranı, Likidite Oranı ve Kaldıraç Oranları gibi kriterlere bakılmak suretiyle mükellefin çok zor durum halinin tespiti ve mükellefin çok zor durum derecesine göre 6 ila 60 ay süresince ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak tecil faizi oranı uygulanmak suretiyle ertelenebilecektir.

 

500.000-TL’yi aşmayan borçlarda taksitlendirme için teminat aranmazken kurum alacaklarının toplamı rının 500.000-TL’yi aşması durumunda, an tutarı 500.000-TL’yi Türk Lirasını aşan kısmın %25’i kadar teminat gösterilmesi zorunludur.

 

Borçlunun malları üzerine haciz tatbik edilmişse ödemeler nispetinde hacizleri kaldırılacak varsa teminatın iade edilecek veya teminatında değişiklik de yapılabilecektir.

 

Prim borcu olduğu için SGK prim teşviklerinden yararlanamayan mükellefler borçlarını tecil ve taksitlendirme yaptıklarında kurum tarafından borçlu sayılmayacağı için teşviklerden yararlanabilecektir.

 

Bu imkandan yararlanmak isteyen borçluların bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde;

 

1.500.000 TL’ye kadar olan borçlarda sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü,

 

1.500.001-3.000.000 TL arası alacaklarda sosyal güvenlik il müdürü,

 

Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il müdürleri 1.500.001-4.000.000 TL arası Kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde yetkilidir.

 

Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır